Σύνδεση σε Wi-Fi ή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Επιλέξτε μεταξύ της σύνδεσης σε Wi-Fi ή της πρόσβασης σε απεριόριστα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας μέσω της ενσωματωμένης κάρτας SIM:

  1. Πατήστε ή σύρετε προς τα κάτω το βέλος στο επάνω μέρος της οθόνης του Solo.

  2. Επιλέξτε "Συνδέσεις".

    • Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi, ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής Wi-Fi. Το Solo θα αναζητήσει ασφαλή δίκτυα στα οποία μπορείτε να συνδεθείτε ή θα συνδεθεί αυτόματα σε ένα γνωστό δίκτυο.

    • Σύνδεση σε δεδομένα κινητής τηλεφωνίας - Πατήστε στο «Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας» και ενεργοποιήστε το κουμπί εναλλαγής δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, για να συνδεθείτε αυτόματα στο ισχυρότερο διαθέσιμο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Επίλυση ζητημάτων συνδεσιμότητας

  • Επαναφέρετε το Wi-Fi της συσκευής σας - απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Wi-Fi της συσκευής σας για να επαναφέρετε τη σύνδεσή σας

  • Επαναφέρετε τον ασύρματο δρομολογητή σας - απενεργοποιήστε το δρομολογητή σας και ενεργοποιήστε τον ξανά για να επαναφέρετε το δίκτυό σας

  • Επανεκκινήστε τη συσκευή σας - απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το κουμπί λειτουργίας

  • Πλησιάστε το δρομολογητή - πλησιάστε την πηγή Wi-Fi για να προσπαθήσετε να βρείτε καλύτερη σύνδεση