Απάτη - Συναλλαγή χωρίς φυσική παρουσία κάρτας

Αυτό συμβαίνει όταν ο κάτοχος της κάρτας αρνείται ότι έχει εγκρίνει μια συναλλαγή ή ότι έχει συμμετάσχει σε μια συναλλαγή. Για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι η κάρτα του κλάπηκε ή αντιγράφηκε. Προς υπεράσπισή σας σε μια τέτοια διαφορά, πρέπει να αποδείξετε ότι ο κάτοχος της κάρτας συμμετείχε εν γνώσει του και νομίμως στη συναλλαγή.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης λόγω απάτης (συναλλαγή χωρίς φυσική παρουσία κάρτας)

 • Επιβεβαίωση μέσω email

 • Περιγραφή των αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας αγοράς και λήψης τους

 • Αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες μη αμφισβητούμενες πληρωμές από τον ίδιο πελάτη.

 • Ένα αντίγραφο του τιμολογίου

 • Μια συνομιλία μέσω email με τον κάτοχο της κάρτας

 • Υπογεγραμμένο αποδεικτικό παράδοσης

 • Αποδεικτικά στοιχεία για προηγούμενες μη αμφισβητούμενες συναλλαγές με τον πελάτη

 • Απόδειξη παροχής της υπηρεσίας, όπως email επιβεβαίωσης ή τιμολόγιο

 • Μια συνομιλία μέσω email με τον κάτοχο της κάρτας που περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση και το email του

 • Ένα αρχείο με την προηγούμενη χρήση της υπηρεσίας από τον κάτοχο της κάρτας και με το ιστορικό των μη αμφισβητούμενων πληρωμών του

Διπλή διεκπεραίωση

Πρόκειται για τον ισχυρισμό ότι μια μεμονωμένη συναλλαγή διεκπεραιώθηκε περισσότερες από μία φορές. Με άλλα λόγια, ο πελάτης πιστεύει ότι πλήρωσε δύο ή περισσότερες φορές για το ίδιο τεμάχιο ή για την ίδια υπηρεσία.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης λόγω διπλής διεκπεραίωσης

 • Αντίγραφα του τιμολογίου δύο ξεχωριστών παραγγελιών που έχουν πληρωθεί μέσω της SumUp.

Δεν παρασχέθηκε υπηρεσία/δεν παραλήφθηκαν εμπορεύματα

Πρόκειται για ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Ο κάτοχος της κάρτας ισχυρίζεται ότι το εμπόρευμα ή η υπηρεσία για την οποία πλήρωσε δεν παραλήφθηκε εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας ή δεν παραλήφθηκε καθόλου.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης για μια υπηρεσία που δεν παρασχέθηκε/για ένα εμπόρευμα που δεν παραλήφθηκε

Ακύρωση επαναλαμβανόμενης συναλλαγής

Ο κάτοχος της κάρτας ισχυρίζεται ότι χρεώθηκε μετά το κλείσιμο της συνδρομής ή του προφίλ του.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης λόγω ακύρωσης μιας επαναλαμβανόμενης συναλλαγής

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κάτοχος της κάρτας έλαβε γνώση της πολιτικής ακύρωσης ή επιστροφής και δεν προχώρησε σε ακύρωση σύμφωνα με την εν λόγω πολιτική

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κάτοχος της κάρτας ειδοποιήθηκε για την επερχόμενη χρέωση 10 ημέρες πριν από τη συναλλαγή

 • Κάθε επικοινωνία με τον κάτοχο της κάρτας που αποδεικνύει την εγκυρότητα της συναλλαγής

Αγαθά που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή/Ελαττωματικά αγαθά

Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος κάρτας αμφισβητεί την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που έχει λάβει, ή πιστεύει ότι η περιγραφή ήταν παραπλανητική ή αναληθής.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης λόγω αγαθών που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή/ελαττωματικών αγαθών

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι το τεμάχιο δεν επιστράφηκε από τον κάτοχο της κάρτας και ότι ο κάτοχος της κάρτας δεν επικοινώνησε μαζί σας για την επίλυση αυτού του προβλήματος

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αγαθά που πωλήθηκαν δεν ήταν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά

 • Υπογεγραμμένο αποδεικτικό παράδοσης για τα τεμάχια που αντικαταστάθηκαν ή επισκευάστηκαν

 • Επικοινωνία με τον κάτοχο της κάρτας σχετικά με τη συναλλαγή

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν υπήρξε επικοινωνία από τον κάτοχο της κάρτας σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αγαθά ανταποκρίνονται στην περιγραφή και δεν ήταν κατεστραμμένα ή ελαττωματικά

 • Επικοινωνία με τον κάτοχο της κάρτας σχετικά με τη συναλλαγή

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κάτοχος της κάρτας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας για την επίλυση του προβλήματος

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν σύμφωνες με την περιγραφή

 • Επικοινωνία με τον κάτοχο της κάρτας σχετικά με τη συναλλαγή

Πλαστά εμπορεύματα

Ο πελάτης ή κάποιος τρίτος διαπίστωσε ότι τα αγαθά είναι πλαστά.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης λόγω πλαστών εμπορευμάτων

 • Ένα αντίγραφο του τιμολογίου

 • Παροχή ουδέτερης γνώμης τρίτου, η οποία θα επιβεβαιώνει τη νομιμότητα του εμπορεύματος

 • Πιστοποιητικό γνησιότητας

Η πίστωση δεν εκτελέστηκε και τα εμπορεύματα/οι υπηρεσίες ακυρώθηκαν

Ο κάτοχος της κάρτας ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε τη συμφωνημένη επιστροφή χρημάτων για τα τεμάχια ή τις υπηρεσίες που επιστράφηκαν ή ακυρώθηκαν.

Πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης για μια πίστωση που δεν εκτελέστηκε ή ένα εμπόρευμα που ακυρώθηκε

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κάτοχος της κάρτας δεν επέστρεψε το τεμάχιο ή δεν κατέβαλε καμία προσπάθεια να το επιστρέψει

 • Κάθε αποδεικτικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι η επιστροφή ή ακύρωση από τον κάτοχο της κάρτας δεν είναι σύμφωνη με τη γραπτή πολιτική επιστροφής ή ακύρωσης

 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι πραγματοποιήθηκε επιστροφή

 • Απόδειξη ότι ο κάτοχος της κάρτας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί σας για την επίλυση του προβλήματος

Δείτε τον οδηγό μας σχετικά με τη διαδικασία ακύρωσης χρέωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αμφισβητήσετε μια ακύρωση χρέωσης με τη SumUp.