Správa zasielaných informácií

 1. Otvorte svoj SumUp profil a v menu na ľavej strane obrazovky kliknite na možnosť „Online obchod“.

 2. Kliknite na možnosti „Nastavenia“ a „Zasielanie informácií“.

 3. Aktiváciou alebo deaktiváciou príslušného ovládacieho prvku určite, aké informácie budú zasielané zákazníkom. Ak chcete upraviť obsah zasielaných e-mailov, kliknite na možnosť „Upraviť“. Konkrétne môžete upraviť nasledovné položky:

  • Predmet, nadpis a text e-mailu

  • Tlačidlo s výzvou (CTA)

  • Zhrnutie objednávky

  • Päta e-mailu

Upraviť obsah e-mailu

V súčasnosti sa upraviť obsah e-mailu iba z SumUp profilu vo webovom prehliadači.