Zníženie pravdepodobnosti spätných úhrad

Aby ste minimalizovali počet žiadostí o informácie k transakciám a počet spätných úhrad, postupujte nasledovne:

 • Uistite sa, že vaši zákazníci poznajú obchodné meno, ktoré ste uviedli v priebehu registrácie. Toto meno bude totiž uvedené na ich výpise z účtu. Ak chcete svoje obchodné meno zmeniť, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory.

 • Ak chce zákazník použiť firemnú kreditnú kartu, zašlite kópiu potvrdenia o platbe účtovnému oddeleniu danej spoločnosti.

 • Dbajte na to, aby ste dvakrát neuskutočnili rovnakú transakciu. Pri používaní riešení od spoločnosti SumUp totiž v reálnom čase uvidíte, či transakcia prebehla úspešne alebo nie. Ak transakcia prebehla úspešne, na displeji uvidíte zelený symbol potvrdenia. Po zobrazení tohto symbolu môžete zákazníkovi dať potvrdenie o platbe. Ak transakcia neprebehla úspešne, na displeji uvidíte červený krížik alebo červený výkričník. V prípade potreby si môžete stav transakcie overiť aj v histórii predaja, ktorú nájdete v aplikácii SumUp alebo v rámci svojho SumUp profilu.

 • Na žiadosť o informácie k transakcii reagujte čo najrýchlejšie. Zákazník alebo banka, ktorá príslušnú kartu vydala, totiž môže požiadať o poskytnutie kópií potvrdení alebo výpisov. Viac informácií o žiadosti o informácie k transakcii nájdete tu.

  .

 • Zákazník by mal mať vopred k dispozícii dostatok informácií, ktoré mu umožnia jednoznačne identifikovať príslušnú platbu na výpise z bankového účtu. Mal by vedieť, že spoločnosť SumUp bude na výpise uvedená ako majiteľ bankového účtu a vaše obchodné meno bude uvedené v poznámke (SUMUP* obchodné meno).

 • Odošlite zákazníkovi potvrdenie o platbe prostredníctvom e-mailu/SMS (funkcia dostupná v rámci SumUp), vytlačte ho pomocou kompatibilnej tlačiarne alebo ho napíšte rukou. Vďaka uvedenému potvrdeniu bude zákazník schopný jasne identifikovať príslušnú položku na svojom výpise z účtu.

Bezpečné prijímanie platieb kartou

 • Pri refundácii preveďte finančné prostriedky priamo na kartu, ktorá bola použitá pri platbe. Ak musí byť platba refundovaná v hotovosti, šekom alebo peňažnou poukážkou, požiadajte zákazníka o to, aby potvrdil jej prijatie podpisom.

 • Pri transakcii s prítomnosťou karty dbajte na to, aby bol zákazník pri vás v momente, keď dochádza k uskutočňovaniu platby.

 • Ak zákazník platí kartou s čipom chránenou PIN kódom a váš terminál dokáže takéto karty prijímať, tento spôsob platby je bezpečnejší.

 • Pri uskutočňovaní transakcie kreditnú kartu skontrolujte a uistite sa, že nie je poškodená.

Minimalizovanie rizika podvodu

 • Pri zasielaní tovaru skontrolujte zhodu fakturačnej a dodacej adresy. Ak sa tieto adresy nezhodujú, požiadajte zákazníka o vysvetlenie. Toto vysvetlenie by malo dávať zmysel. V prípade, že nedáva, platbu neprijímajte. Ak neviete, či máte konkrétnu platbu prijať, neváhajte nás kontaktovať.

 • Platby musia byť potvrdené pravým podpisom zákazníka. V určitých prípadoch bude totiž namiesto zadania PIN kódu požiadaný o to, aby sa podpísal na obrazovku vášho smartfónu/tabletu. Zákazník si nemôže vybrať to, či zadá PIN kód alebo sa podpíše. O spôsobe autorizácie vždy rozhoduje karta. Podpis zákazníka musí byť totožný s podpisom, ktorý sa nachádza na zadnej strane karty. V prípade potreby skontrolujte totožnosť zákazníka aj ďalšími spôsobmi. Ak sa na karte nenachádza podpis, požiadajte zákazníka o doklad totožnosti s fotografiou a podpisom. Zároveň ho požiadajte o to, aby sa na kartu podpísal. V ideálnom prípade požiadajte zákazníka o to, aby pri platbe použil inú kartu. V žiadnom prípade sa za zákazníka nepodpisujte vy.

 • Pri platbe kartou s čipom autorizovanou podpisom je obchodník povinný skontrolovať pravosť podpisu.

 • Uistite sa, že kreditná karta patrí zákazníkovi.

 • Pri prijímaní väčšieho množstva finančných prostriedkov (transakcie s prítomnosťou karty: viac ako 10 000 €/transakcie bez prítomnosti karty: viac ako 5000 €) požiadajte zákazníka o doklad totožnosti s fotografiou a uistite sa, že mu karta patrí.

 • Pri zasielaní tovaru si uložte informácie týkajúce sa sledovania zásielky a potvrdenie o jej doručení. Zároveň dbajte na to, aby zákazník potvrdil prijatie väčšieho množstva tovaru svojím podpisom.

   

Na čo si dať pozor?

 • Zadajte celú sumu naraz. Sumu nie je možné rozdeliť na viacero menších častí, aby ste sa vyhli prekročeniu bezpečnostného limitu, ktorý je platný v prípade danej karty. Takýto úkon nie je v súlade s obchodnými podmienkami našich partnerských bánk, a preto sme implementovali viacero mechanizmov, ktoré ho dokážu identifikovať.

 • Dbajte na to, aby zákazník potvrdil uskutočnenie platby svojím podpisom. V žiadnom prípade sa za zákazníka nepodpisujte vy. V prípade chýbajúceho alebo falošného podpisu budú dokumenty, ktoré ste zaslali k spätnej úhrade/žiadosti o informácie k transakcii, zamietnuté vydavateľom karty.

 • Dbajte na to, aby ste neprijímali platby, ktoré by mohli byť považované za tzv. vlastné financovanie (platby uskutočnené vašou vlastnou kartou). Takýto úkon nie je v súlade s obchodnými podmienkami našich partnerských bánk, a preto sme implementovali viacero mechanizmov, ktoré ho dokážu identifikovať. Ak takúto platbu uskutočníte, bude refundovaná.