SumUp garantē, ka piegādes laikā un divpadsmit (12) mēnešus no piegādes datuma karšu lasītājam neradīsies nekādi būtiski dizaina konstrukcijas, materiālu un izgatavošanas kvalitātes defekti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.
SumUp neuzņemas nekādas garantiju piešķiršanas saistības attiecībā uz karšu lasītāju šādos gadījumos: (i) ja prasība tiek celta vēlāk nekā divpadsmit (12) mēnešu laikā pēc piegādes datuma; (ii) ja defekti rodas tirgotāja nepareizās karšu lasītāja lietošanas dēļ; vai (iii) „NTF” gadījumā (nekādi traucējumi netika konstatēti).

Turklāt ir piemērojami ar likumu noteiktie nosacījumi.

Vai šis raksts bija noderīgs?

Neatradāt, ko meklējāt?

Sazinieties ar mums

Articles in this section