Υποστήριξη

Απομακρυσμένες πληρωμές

Επαναποστολή ή επανεκτύπωση αποδείξεων

Δώστε ένα δεύτερο αντίγραφο μιας παλιάς απόδειξης ή απλά στείλτε ή εκτυπώστε μια απόδειξη από προηγούμενη πώληση. Δείτε πώς γίνεται.

Διαβάστε το άρθρο

Πληρωθείτε με τους Συνδέσμους πληρωμής

Μοιραστείτε έναν Σύνδεσμο πληρωμής με τους πελάτες σας για να λάβετε πληρωμές εξ αποστάσεως και, αφού τον στείλετε, δείτε πώς οι πελάτες σας ολοκληρώνουν μια συναλλαγή με έναν Σύνδεσμο πληρωμής.

Διαβάστε το άρθρο

Τι είναι οι Σύνδεσμοι πληρωμής;

Οι Σύνδεσμοι πληρωμής είναι ένας εύκολος και ευέλικτος τρόπος αποδοχής ηλεκτρονικών απομακρυσμένων πληρωμών. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

Διαβάστε το άρθρο

Έλεγχος της κατάστασης του συνδέσμου πληρωμής μου

Ελέγξτε την κατάσταση των συνδέσμων πληρωμής που έχετε στείλει για να δείτε αν έχετε πληρωθεί ακόμα και πώς μπορείτε να στείλετε ξανά συνδέσμους για μη εισπραχθείσες πληρωμές.

Διαβάστε το άρθρο

Λήψη ασφαλών πληρωμών

Θέλουμε να λάβετε τις ασφαλέστερες πληρωμές με κάρτα για να προστατεύσετε την επιχείρησή σας από απάτη και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο αντιστροφών και εσφαλμένων ακυρώσεων χρέωσης, επειδή ο πελάτης δεν αναγνώρισε την πληρωμή στο τραπεζικό του αντίγραφο. Παρόλο που οι ακυρώσεις χρεώσεων δεν μπορούν πάντα να αποφεύγονται, υπάρχουν βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για την αποτροπή τους.

Διαβάστε το άρθρο

Ρύθμιση εκτυπωτή

Συνδέστε έναν εκτυπωτή για χρήση με τη SumUp, ώστε να μπορείτε να αρχίσετε να εκτυπώνετε αποδείξεις μετά από συναλλαγές ή να επανεκτυπώνετε αποδείξεις από προηγούμενες πωλήσεις.

Διαβάστε το άρθρο

Αποτροπή ακύρωσης χρέωσης στις πληρωμές εξ αποστάσεως

Οι διαδικτυακές μας λειτουργίες πληρωμής σας επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες ακόμη και όταν ο κάτοχος της κάρτας δεν είναι παρών. Κατά την πραγματοποίηση πληρωμών εξ αποστάσεως, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να διασφαλίζετε ότι τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας θα έχετε μια θετική εμπειρία.

Διαβάστε το άρθρο